China Eastern launch new domestic service

China Eastern today launches 4 weekly Wuhan – Huangshan – Hefei service, onboard 50-seater EMB145.

MU2693 WUN1400 – 1500TXN1540 – 1620HFE ERJ x246
MU2694 HFE1700 – 1740TXN1820 – 1920WUH ERJ x246